Notes
Ping'an Ye Ge (CHINESE)

 

ROMAN LETTERS:

Ping'an ye, sheng shan ye, wan an zhong, guang hua she,
Zhaozhe sheng mu ye zhaozhe sheng ying,
Duoshao cixiang duoshao tianzhen,
Jing xiang tian ci anmian,
Jing xiang tian ci anmian.

Ping'an ye, sheng shan ye, mu yang ren, zai kuang ye,
Huran kanjian liao tianshang guang hua,
Tingjian tianjun chang ha-li-lu-ya;
Jiuzhu jinye jiangsheng!
Jiuzhu jinye jiangsheng.

Ping'an ye, sheng shan ye, sheng zi ai, guang jiao jie,
Jiu shu hongende liming lai dao,
Sheng rong fachulai rong guang pu zhao:
Yesu wo zhu jiang sheng,
Yesu wo zhu jiang sheng. (Amen)

Submitted by: Robert C.M. Chin and River Ding; Corrections by: Bill Ahrens


Return to Homepage
Return to homepage